داستان حیوان خانگی عجیب

کلید رو توی در چرخوندم. حتما شما هم وقتی کلید رو توی در خونه خودتون می‌چرخونید و در رو باز می‌کنید انتظار دارید همون چیزی رو ببینید که هر روز می‌دیدید. من هم همین انتظار رو داشتم. اما وقتی در رو باز کردم چشمام کاملا گرد شدند. همه جا بهم ریخته بود و میز وسط… ادامه خواندن داستان حیوان خانگی عجیب