داستان اسیر و وزیر نیک خواه – از گلستان سعدی

متن داستان به زبان ساده امروزی پادشاهی دستور به کشتن اسیری می‌دهد. اسیر که متوجه می‌شود مرگش نزدیک است شروع می‌کند به ناسزاگویی و به عبارت امروزی وقتی می‌بیند آب از سرش گذشته هرچه از دهانش درمی‌آید به پادشاه می‌گوید. پادشاه که متوجه سخنان اسیر نمی‌شود (حال یا زبان اسیر متفاوت است یا این ناسزاها… ادامه خواندن داستان اسیر و وزیر نیک خواه – از گلستان سعدی