داستان پسری در خیابان سرد

پسرک شب ها را در خرابه‌ای سر می‌کرد. نه خانواده ای داشت و نه خانه ای. هر روز صبح زود بیدار می‌شد و تا پاسی از شب در خیابان ها دستفروشی می‌کرد. هر چیزی که می‌توانست می‌فروخت، گاهی اوقات روزنامه‌ای به مردهای جدی رهگذر می‌فروخت. بعضی روزها به بچه‌هایی که از مدرسه به خانه گرم… ادامه خواندن داستان پسری در خیابان سرد